Wybierz region

Wybierz miasto

  ZajIc w p3omieniach

  Autor: Jaros3aw Latacz

  2000-05-31, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Dziennik Zachodni

  ZwiIzek Pracodawców Górnictwa za zabitymi drzwiami ZajIc w p3omieniach KATOWICE. Ponad tysiIcosobowa grupa zwiIzkowców z trzynastu central dzia3ajIcych w górnictwie pikietowa3a wczoraj katowickI siedzibź ZwiIzku ...

  ZwiIzek Pracodawców Górnictwa za zabitymi drzwiami
  ZajIc w p3omieniach
  KATOWICE. Ponad tysiIcosobowa grupa zwiIzkowców z trzynastu central dzia3ajIcych w górnictwie pikietowa3a wczoraj katowickI siedzibź ZwiIzku Pracodawców Górnictwa. Domagano siź wycofania z decyzji o wypowiedzeniu Ponadzak3adowego Uk3adu Zbiorowego Pracy, który od prawie dziesiźciu lat obowiIzuje w branny. Drzwi wejŚciowe do siedziby ZPG zabito potźnnymi drewnianymi belkami, natomiast fasadź budynku zbombardowano jajami.
  Protest by3 bardzo g3oŚny. Co chwila wybucha3y petardy, z których jedna zrani3a reportera telewizji Polsat - Dariusza Klosa. KontuzjowanI nogź opatrzono mu w szpitalu.
  Górnicy krzyczeli ,precz z ZajIcem" oraz ,z3odzieje". PrzewodniczIcego ZPG Krystiana ZajIca nie by3o jednak w Katowicach. Od kilku dni przebywa za granicI. Do protestujIcych wyszed3 przedstawiciel ZPG Leszek Kucytowski. Jego krótkiego wystIpienia t3umaczIcego decyzjź pracodawców nie da3o siź jednak zrozumieĺ. Ca3y czas trwa3 bowiem potźnny jazgot setek piszcza3ek, trIb i gwizdków. W koEcu przyniesiono potźnne drewniane bele i zabito nimi wejŚcie do siedziby ZPG. Nad drzwiami przymocowano, wiszIcego na szubienicy, martwego zajIca. Mosiźnna tablica z nazwI ZPG wylIdowa3a na trawniku. ZastIpi3a jI kartka z napisem ,zwiIzek likwidatorów".
  - Jak nie doczekamy siź wycofania decyzji o wypowiedzeniu uk3adu przyjdziemy za tydzieE - powiedzia3 Jan KisieliEski, przewodniczIcy ZwiIzku Zawodowego Górników w Polsce.
  Górnicy odpowiedzieli chórem, ne przyjdI jun za trzy dni. Potem znowu próbowano obrzuciĺ budynek jajami. Trafia3y one jednak najczźŚciej w ... zwiIzkowych liderów i dziennikarzy.
  Wczorajsza manifestacja by3a najliczniejszI jakI uda3o siź górniczym zwiIzkom zorganizowaĺ w ciIgu ostatnich miesiźcy. Przeciw wypowiedzeniu uk3adu protestujI bowiem zgodnie wszyscy. Nawet sk3ócone do tej pory ZZG i ,SolidarnoŚĺ". Wczoraj brakowa3o tylko WZZ ,SierpieE '80", który od poniedzia3ku organizuje w kopalniach podziemne strajki.
  Liderzy zwiIzkowi najwyra*niej nie chcieli dopuŚciĺ wczoraj do nieprzewidzianych wystIpieE. Protest zakoEczyli na Placu Sejmu |lIskiego, mimo in duna grupa osób uzbrojonych w jaja, chcia3a dotrzeĺ pod siedzibź PaEstwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa. Pod pomnikiem Wojciecha Korfantego odŚpiewano pieŚE ,U tych panów z wielkich stanów piniźdzy jest doŚĺ". Potem spalono ogromnego pluszowego zajIca udekorowanego napisem ,prezes". Nikt nie umia3 odpowiedzieĺ na pytanie, czy dalsza czźŚĺ protestu bździe mia3a miejsce za tydzieE, jak chcI liderzy czy za trzy dni, czego domaga3y siź zwiIzkowe do3y. Widaĺ wyra*nie, ne kolejne wystIpienia górnicze w obronie PUZP sI coraz bardziej gwa3towne.
  JAROSLAW LATACZ

  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)