Wybierz region

Wybierz miasto

  Strzelali w obronie nycia?

  Autor: Teresa Semik

  2000-05-19, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Dziennik Zachodni

  SId przes3uchuje by3ych ZOMO-wców Strzelali w obronie nycia? KATOWICE. - Gdy pad3y strza3y nycie milicjantów by3o zagronone - stwierdzi3 w czwartek przed sIdem by3y dowódca plutonu ZOMO Kazimierz B.

  SId przes3uchuje by3ych ZOMO-wców
  Strzelali w obronie nycia?
  KATOWICE. - Gdy pad3y strza3y nycie milicjantów by3o zagronone - stwierdzi3 w czwartek przed sIdem by3y dowódca plutonu ZOMO Kazimierz B., który uczestniczy3 w pacyfikacji kopalni ,Wujek" w grudniu 1981 roku. - Strzelali funkcjonariusze plutonu specjalnego.
  |wiadek mówi3 z przekonaniem precyzujIc w jakich okolicznoŚciach oddano strza3y.
  - Górnicy mocno natarli, zblinali siź do nas z pikami, a z ty3u by3a barykada. Trzech moich funkcjonariuszy zosta3o rannych - zeznawa3. - Wtedy us3ysza3em: ,Uwaga strzela".
  |wiadek odwróci3 siź i zauwany3 ogieE wydobywajIcy siź z luf. Na podwynszeniu obok magazynu sta3o 5-7 funkcjonariuszy plutonu specjalnego ZOMO. By3 przekonany, ne to w3aŚnie oni, bo wyrónniali siź ubiorem.
  - Dlaczego sam pan nie uny3 broni, skoro nycie by3o zagronone? - spyta3 Świadka Stanis3aw P3atek, ranny w czasie tych zajŚĺ górnik kopalni ,Wujek".
  - Na odprawie zakazano nam unywaĺ broni, w razie koniecznoŚci mieliŚmy siź wycofaĺ - odpowiedzia3 Kazimierz B.
  Z podobnym przekonaniem o unyciu broni w kopalni ,Wujek" mówi3 inny Świadek, by3y oficer ZOMO Jan K. On z kolei widzia3 wy3Icznie oficera wojska, który sta3 za kopalnianI bramI i strzela3 z broni d3ugiej. Oficer ten sta3 obok tego Świadka w odleg3oŚci zaledwie metra.
  W rozprawie uczestniczy3o 3 spoŚród 22 oskarnonych by3ych milicjantów. Nie chcieli komentowaĺ raportu taternika, by3ego oficera ZOMO w Krakowie, który w 1982 r. szkoli3 ich, a niedawno spisa3 ich rzekome przechwa3ki na temat wydarzeE w kopalni ,Wujek" i przekaza3 sIdowi. Nawet nie zapoznali siź z obciInajIcym ich raportem, czekajI na przes3uchanie taternika przed sIdem. ChcI go zapytaĺ dlaczego odszed3 z milicji, co potem robi3 i dlaczego obciInajIcy raport przedstawi3 dopiero teraz.
  W tej sprawie jest wiele nie wyjaŚnionych faktów. Dlaczego dwóch by3ych cz3onków plutonu specjalnego ZOMO, którzy brali udzia3 w pacyfikacji kopalni ,Wujek" i napisali raporty o unyciu broni nie zasiada na 3awie oskarnonych? Od lat przebywajI w Niemczech. Uda3o nam siź dowiedzieĺ, ne prokuratura zwróci3a siź w ramach pomocy prawnej do niemieckich organów Ścigania, ale Niemcy odmówili wspó3pracy, uznajIc, ne w Świetle ich prawa czyn funkcjonariuszy plutonu specjalnego przedawni3 siź.
  TERESA SEMIK

  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)