Wybierz region

Wybierz miasto

  Koalicja uratowanaL

  Autor: Witold Pustu3ka

  2000-05-30, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Dziennik Zachodni

  Przynajmniej w woj. ŚlIskim... Koalicja uratowana? KATOWICE. Marsza3ek Jan Olbrycht zg3osi do zarzIdu województwa ŚlIskiego dwóch cz3onków zaproponowanych przez Uniź WolnoŚci.

  Przynajmniej w woj. ŚlIskim...
  Koalicja uratowana?
  KATOWICE. Marsza3ek Jan Olbrycht zg3osi do zarzIdu województwa ŚlIskiego dwóch cz3onków zaproponowanych przez Uniź WolnoŚci. W zamian unici odstIpiI od dzia3aE majIcych na celu nie udzielenie zarzIdowi absolutorium za 1999 rok. Sytuacja w Sejmiku naszego regionu wraca do normy. Koalicja od nowa buduje swoje fundamenty.
  - DziŚ albo nigdy - mówili przed wczorajszI, XX sesjI Sejmiku regionalni politycy UW i AWS. - JeŚli siź nie porozumiemy, to koniec.
  Najpierw Unia wysy3a na rźce marsza3ka pismo, w którym proponuje uzupe3nienie sk3adu zarzIdu województwa o dwie osoby: Lucjana Kźpkź, który ma zostaĺ wicemarsza3kiem i Waldemara JźdrusiEskiego z Bielska-Bia3ej. Olbrycht publicznie mówi, ne taki wniosek otrzyma3, ale warunkuje jego przedstawienie, od udzielenia zarzIdowi skwitowania za 1999 rok. Lider Unii WolnoŚci, Ryszard Ostrowski, zwo3uje konferencjź prasowI:
  - Nie oznacza to, ne wracamy do koalicji. Pomni doŚwiadczeE warszawskich, gdzie wprowadzono zarzId komisaryczny i majIc ŚwiadomoŚĺ potencjalnej ingerencji ze strony wojewody ŚlIskiego, chcemy desygnowaĺ swoich przedstawicieli do dzia3aE w organie wykonawczym samorzIdu województwa. Udzielimy zarzIdowi absolutorium, kiedy odpowiednie komisje i prawnicy sprawdzI, czy Regionalna Izba Obrachunkowa mia3a racjź, gdy dwukrotnie opowiada3a siź za udzieleniem zarzIdowi skwitowania.
  Radni AWS nie popuszczajI. W Urzździe Marsza3kowskim zjawia siź kierownictwo Rady Regionalnej AWS. Marsza3ek Olbrycht kursuje miźdzy Ryszardem Ostrowskim, a liderem AWS Wac3awem Marszewskim.
  W koEcu dochodzi do porozumienia. Ustalono, ne marsza3ek zg3osi unijne kandydatury Kźpki i JźdrusiEskiego, a w zamian Unia WolnoŚci nie bździe wspólnie z SLD wystźpowa3a do Naczelnego SIdu Administracyjnego w sprawie weryfikacji decyzji RIO o udzieleniu absolutorium zarzIdowi województwa ŚlIskiego za 1999 rok.
  - Zwyciźny3 zdrowy rozsIdek i poczucie odpowiedzialnoŚci za paEstwo i region - mówi3 Olbrycht.
  Koalicjanci, wstźpnie, doszli ten wczoraj do porozumienia w sprawie oddania dwóch miejsce w Radzie Nadzorczej |lIskiej Kasy Chorych przedstawicielom opozycyjnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  Dopiero po piźciu godzinach politycznych przepychanek, rozpoczź3a siź wczoraj merytoryczna czźŚĺ XX sesji Sejmiku. JednI z najwanniejszych uchwa3 by3o ustalenie trybu, zasad i harmonogramu prac nad startegiI rozwoju województwa ŚlIskiego. (wit)
  * * *
  |lIscy politycy koalicji AWS-UW udowodnili wczoraj, ne jednak potrafiI siź porozumieĺ. Postawieni pod ŚcianI, nawet bez ciIg3ych telefonów od Mariana Krzaklewskiego czy Leszka Balcerowicza, po raz pierwszy od pó3 roku wyciIgnźli do siebie rźce. Mone przyk3ad z Katowic podzia3a na wyobra*niź ogólnopolskich liderów obydwu ugrupowaE?
  WITOLD PUSTULKA

  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)